Posilnenie procesov kontroly kvality pomocou asistovanej reality 

Jedným z hlavných cieľov kontroly kvality je zabezpečiť stálu úroveň kvality výrobkov a služieb. To znamená, že každý kus výrobku alebo každá poskytnutá služba musí spĺňať stanovené normy a štandardy. Tento proces je nepretržitý a dynamický s cieľom dosiahnuť najvyššiu úroveň kvality a spokojnosti zákazníkov. Existujú však rôzne riziká a problémy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť výrobkov, najmä pri preprave výrobkov z výrobného závodu k zákazníkovi. V mnohých prípadoch padá vina na dodávateľa výrobku, s tým, že výrobok bol poškodený už vo výrobe, čím vznikajú dodatočné náklady na opätovnú výrobu a dodanie nových kusov zákazníkovi. Na ochranu dodávateľa je potrebné zaznamenať proces kontroly kvality, a preto ponúkame riešenia využívajúce smart okuliare a asistovanú realitu. 

Typické použitie:

  • expedícia – kontrola pred expedíciou, eliminácia reklamácií v prípade poškodenia zásielky pri preprave;
  • uvedenie nového výrobku na trh – novo vyvinuté výrobky v krátkom čase na overenie MVP (minimum viable product), kontrola výrobku po zavedení novej výrobnej linky;
  • školenie nových pracovníkov QA/QC – dôraz na presnosť a zníženie ľudskej chybovosti pri kontrole;
  • dočasné problémy s kvalitou – redukcia a eliminácia chybných kusov zasielaných zákazníkovi.

Tu prichádza na rad používanie asistovanej reality (aR) s využitím rôznych značiek inteligentných okuliarov, najmä RealWear, Vuzix alebo Almer, ktoré sú vhodné na dlhšie až celodenné používanie. Využiť môžete aj okuliare Microsoft Hololens 2 a ďalšie okuliare, ktoré ponúkajú možnosť zmiešanej reality (MR). Všetky tieto okuliare majú možnosť fotografovať prostredníctvom zabudovaného fotoaparátu. Táto funkcia umožňuje pracovníkom rýchlo a jednoducho zdokumentovať svoju prácu, zachytiť chyby a problémy, aby mali voľné ruky pri práci. Zdieľanie a dokumentovanie médií s kolegami alebo nadriadenými je kľúčovým procesom, rovnako ako zdieľanie médií a dokumentácie priamo s koncovým zákazníkom. To všetko je v súlade so zachovaním firemných zásad bezpečnosti a ochrany údajov. Predstavíme vám niekoľko konkrétnych riešení využitia smart okuliarov v procesoch kontroly kvality. 

1. Používanie kamery RealWear s prepojením účtu OneDrive

Smart okuliare RealWear sú vybavené aplikáciou „ Môj Fotoaparát ‘ na snímanie fotografií a videí z integrovaného fotoaparátu/termokamery a aplikáciou „Cloud Sync„ na synchronizáciu s firemným účtom Microsoft. Výhodou tohto pripojenia je automatické a okamžité odoslanie zachytenej fotografie/videa do úložiska OneDrive. V úložisku OneDrive sa potom vytvorí nový priečinok s názvom „RealWear Cloud Sync“ s dvoma ďalšími podpriečinkami „ Photos“ a „ Videos“, do ktorých sa médiá automaticky ukladajú. Názov súboru každého média obsahuje informácie o jeho vytvorení vo formáte: rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda (napr.: IMG20240422_140132.jpg), vďaka čomu sa médiá v priečinku ľahko nájdu a rozpoznajú. Výhodou tohto riešenia je jednoduché použitie a rýchle nastavenie, ktoré trvá menej ako 60 minút a technológia je pripravená na nasadenie.

Úložisko OneDrive. 

Vľavo – pohľad pracovníka na hlasom ovládaný displej okuliarov RealWear počas fotografovania. Vpravo – úložisko OneDrive s fotografiou zhotovenou pomocou okuliarov.  

2. Používanie vlastnej aplikácie AYES s prepojením účtu OneDrive

Ak proces kontroly kvality zahŕňa niekoľko presných krokov, máte možnosť dokumentovať proces prostredníctvom samostatnej aplikácie AYES, ktorú si môžete nainštalovať na smart okuliare. Na rozdiel od aplikácie „My Camera“ môžete pomocou aplikácie AYES definovať presné pracovné postupy a inštruovať zamestnancov, aby správne zdokumentovali proces kontroly kvality. Zdokumentované médiá sa ukladajú do pamäte smart okuliarov RealWear alebo sa automaticky nahrávajú do úložiska OneDrive, ak je účet prepojený so smart okuliarmi. V úložisku OneDrive sa potom vytvorí nový priečinok s názvom „AYESapp“, do ktorého sa médiá uložia. 

Úložisko OneDrive.  

Pohľad pracovníka na hlasom ovládaný displej smart okuliarov RealWear počas fotografovania, pri ktorom pracovník postupuje podľa vopred definovaných jednoduchých pracovných krokov v aplikácii AYES.

Automatizácia procesov s dokumentmi v účte OneDrive pomocou aplikácie Microsoft Power Apps 

Automatizujte ukladanie dokumentov v službe OneDrive využitím integrácie s aplikáciou Microsoft Power Apps. Táto platforma umožňuje vo vašej spoločnosti automatizovať nadväzujúce procesy, ako je presun uložených médií do ľubovoľného priečinka v platforme Microsoft (úložisko, databázy, aplikácie), ich triedenie, vkladanie do správ a e-mailov a následné automatické odosielanie atď. Medzi hlavné výhody prepojenia služby OneDrive s aplikáciami Microsoft Power Apps patrí lepšia integrácia, centrálne úložisko, jednoduchosť vytvárania aplikácií, offline prístup a zvýšená bezpečnosť. Vďaka tomu môžete vytvárať aplikácie, ktoré automaticky dodržiavajú bezpečnostné nastavenia a oprávnenia v službe OneDrive, čím sa zvyšuje ochrana údajov a efektivita práce.

3. Používanie aplikácie Frontline

Frontline je vhodný nástroj pre spoločnosti, ktoré vykonávajú kontrolu kvality priamo počas výrobného procesu. Tento proces, od samotnej výroby až po expedíciu výrobku, môže byť veľmi zložitý a pozostávať z mnohých postupov. Preto je potrebné najprv celý proces správne identifikovať a potom vytvoriť digitálny návod v aplikácii Frontline. Takto môžu pracovníci výroby postupovať podľa pracovných pokynov z digitálnych inštrukcií na displeji smart okuliarov, čo im pomôže správne vykonať požadovanú dokumentáciu procesu alebo zaznamenať fotografie a videá na účely kontroly kvality.

Zaznamenané médiá spolu s vykonanou pracovnou činnosťou sa automaticky ukladajú do webovej platformy Frontline a čakajú na ďalšie použitie v procese. Platforma obsahuje mnoho pokročilých komponentov v spolupráci so zachytávaním fotografií/videí. Skvelým príkladom je komponent optického rozpoznávania znakov (OCR), ktorý umožňuje zachytiť text z vyrobených výrobkov a automaticky ho zaradiť do správnej zákazníckej/databázy. Text z fotografie sa ukladá priamo do platformy Frontline, kde sa rýchlo dohľadá alebo filtruje. Hoci tieto opísané scenáre vyzerajú zložito, ich nastavenie je jednoduché a zvyčajne trvá niekoľko hodín.

Komplexnejší proces QA z aplikácie Frontline, ktorý pozostáva z mnohých komponentov vrátane zachytávania dokumentácie prostredníctvom fotografií (červenou farbou) a ďalších komponentov, ako sú: checklisty, skenovanie čiarových kódov, rozpoznávanie textu, zaznamenávanie meraní, vzdialená podpora. 

Záver

Hlavný rozdiel medzi týmito tromi riešeniami spočíva v ich zložitosti. Prvé riešenie si vyžaduje len úložisko OneDrive a vhodné smart okuliare, prípadne je možné pridať ďalšiu automatizáciu prostredníctvom aplikácie Microsoft Power Apps.

V druhom prípade je možné použiť samostatnú aplikáciu prostredníctvom vhodných okuliarov, ktorá používateľa navedie na spôsob dokumentovania výrobku a následne automaticky odošle fotografie do služby OneDrive.

Tretia možnosť rieši už zložitejšie prípady použitia, ktoré si vyžadujú riešenie širšieho pracovného postupu procesov.

V spoločnosti AYES chápeme, že pracovné postupy je potrebné neustále zefektívňovať a dbať na ochranu podniku pri riešení vzniknutých sporov. Radi vám poradíme pri analýze a definovaní nových základov, po ktorých nasleduje výber správnych smart okuliarov a softvéru. Dokážeme vám poradiť a usmerniť vás pri postupoch nastavovania procesov tak, aby spĺňali firemné zásady bezpečnosti a ochrany údajov.

CUSTOMER STORY 1: najväčší výrobca ocele.

Riešený prípad použitia: kontrola správneho naloženia materiálu na nákladné vozidlo počas prepravy.

Pôvodný postup: manuálne zhotovovanie fotografií a videí pracovníkom pomocou telefónu a digitálneho fotoaparátu s následným manuálnym prenosom údajov do počítača a triedením do priečinkov.

Vyskytnuté problémy: nízka kvalita a nekonzistentnosť údajov, ťažkosti pri sledovaní častých reklamácií.

Aktualizovaný proces: jednoduchý a rýchly proces snímania a fotografovania údajov pomocou okuliarov s automatickým prenosom fotografií/videí do konkrétneho poradia. Aj pomocou OCR sa údaje ukladajú a rýchlym filtrovaním údajov sa dosahuje okamžitá vysledovateľnosť.

CUSTOMER STORY 2: výrobca plastových komponentov pre automobilový priemysel.

Riešený prípad použitia: kontrola kvality vyrobených kusov s následným naložením a odoslaním zákazníkovi.

Pôvodný proces: manuálna ručná kontrola očami pracovníkov bez zaznamenávania a dokumentácie.

Vyskytnuté problémy: časté sťažnosti zo strany zákazníkov – dodávka poškodených kusov, ťažká vysledovateľnosť z procesu kontroly kvality, obmedzená dokumentácia.

Aktualizovaný proces: jednoduchý a rýchly proces fotografovania a zaznamenávania údajov pomocou okuliarov s automatickým ukladaním fotografií/videí do aplikácie Frontline pre konkrétnu objednávku. Foto/video záznamy slúžia aj ako dokumentácia procesov QC a ako dôkaz, že kusy skontrolované výrobcom boli naložené a odoslané v poriadku.

CUSTOMER STORY 3:

dodávateľ kompozitných komponentov pre automobilový priemysel.

Riešený prípad použitia: registrácia prototypových dielov pre konečného zákazníka (automobilový OEM), kde je potrebné zaznamenať fotografie a videá pre každý kus.

Pôvodný postup: manuálne vyhotovovanie fotografií pracovníkom pomocou telefónu.

Vyskytnuté problémy: zdĺhavá manuálna práca s telefónom a prenos fotografií do počítača.

Aktualizovaný proces: jednoduchý a rýchly proces fotografovania a snímania údajov pomocou inteligentných okuliarov, pričom fotografie/videá sa automaticky ukladajú do úložiska OneDrive a priraďujú sa ku konkrétnemu kusu.

Zefektívnite pracovné postupy

Smart okuliare vedú pracovníka krok za krokom zložitými pracovnými postupmi a kontrolami, priamo pred očami vidí presné informácie. Prečítajte si viac o výhodách digitálnych pracovných postupov.