Vzdialená spolupráca

Poskytnite odborným pracovníkom vzdialenú podporu v reálnom čase

Smart okuliare so zmiešanou alebo rozšírenou realitou umožňujú pracovníkom vzdialene spolupracovať v reálnom čase. Poskytujú podporu servisným a údržbárskym tímom, ktoré využívájú spätnu vazbu a informácie vzdialeného odborníka. Smart okuliare môžete používať aj pri výrobných auditoch, prehliadkach tovární, preberaní a inštalácii zariadení.

Spolupracujte v reálnom čase

Počas videohovoru vidí vzdialený odborník všetko z pohľadu nositeľa smart okuliarov. Z toho plynú úplne nové možnosti spolupráce, ktoré vedú k veľkým úsporám nákladov na servis a údržbu, k zvýšeniu kvality a efektívnosti vykonávaných úloh a k minimalizácii rizika výpadkov výroby.

Zdieľajte súbory

Technické oddelenie sa často musí odvolávať na výrobné manuály, postupy a schémy. Vzdialený odborník pošle jednoduchým kliknutím potrebný súbor (manuál, schému zapojenia) do zorného poľa technika. V prípade potreby zakreslí do zdieľaných dokumentov ďalšie pokyny.

Nahrávajte relácie

Zaznamenávajte všetky činnosti pomocou smart okuliarov a v budúcnosti použite záznam na preukázanie kvality vykonanej práce či prípravu školiacich materiálov pre nových zamestnancov. Navyše ihneď po skončení videohovoru vygenerujte správu vo formáte PDF s kompletným záznamom informácií, ktoré boli predmetom relácie.

Hlavné výhody

Zdieľanie znalostí a skúseností v reálnom čase medzi pracovníkom vo výrobe a expertom pri počítači
Rýchlejšia reakcia na vzniknuté problémy a skrátenie prestojov vo výrobe na minimum
Použitie pri výrobných auditoch, prehliadkach v továrni, preberaní zariadení alebo vzdialenej inštalácii
Eliminácia cestovných nákladov drahého experta dochádzajúceho zo zahraničia
Možnosť zaznamenávania činností a vytvárania správ vo formáte PDF priamo zo zozbieraných dát
Efektívna spolupráca v prípade neočakávaných situácií znemožňujúcich cestovanie
Certifikované zabezpečenie a end-to-end šifrovanie pre najvyššiu úroveň ochrany hovorov

Prínosy využitia

1+

kratšia doba servisu vozidiel u predajcov

Vďaka používaniu smart okuliarov sú opravy vozidiel dokončené o 75 % rýchlejšie, zvyšuje sa spokojnosť zákazníkov a zefektívňuje sa diagnostický proces.

1

menej CO2 spôsobeného výjazdmi

Zvýšenie účinnosti opráv v autoservise o 93 % a zníženie množstva emisií CO2 do ovzdušia je výsledkom začlenenia smart okuliarov a služieb vzdialenej podpory do každodennej prevádzky.

1+

úspora nákladov na cestu špecialistu

Spustenie novoinštalovaného stroja do výroby sa uskutočnilo úplne bez účasti špecialistu z dodávateľskej firmy na mieste inštalácie. Všetko prebiehalo prostredníctvom smart okuliarov.

1+

prevádzok po celom svete prepojených

24 prevádzok petrolejovej spoločnosti v 12 krajinách zdieľa informácie o údržbe a spolupracuje na diaľku, a to aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Foto & Video

Úspešné realizácie

Zefektívnite vzdialený audit výroby rovnako ako spoločnosť Lear Corporation
Široké uplatnenie smart okuliarov pomáha výrazne ušetriť cestovné náklady, zlepšiť školenia a vizualizovať 3D modely v priestore.
Zvýšte kvalitu údržby pomocou digitalizácie podľa vzoru spoločnosti Mondi Group
Smart okuliare spoľahlivo slúžia aj vo výrobe, ktorá sa vyznačuje vysokou hladinou hluku či prachu a zlepšujú pracovné podmienky tímov údržby.
Skráťte prestoje výroby na minimum ako Skupina ČEZ
Vyššia produktivita servisných tímov používajúcich smart okuliare vedie k zníženiu prestojov zariadení a k výrazným úsporám.

Súvisiace produkty

Smart okuliare