Skupina ČEZ

Rok realizácie: 2022

Odvetvie: Jadrová energia

Krajina realizácie: Česká republika

Web zákazníka: cez.cz

Hlavné prínosy:

Zjednodušenie práce servisných technikov a tímov údržby (nižšie nároky na ich fyzické inšpekčné činnosti)
Skrátenie prestojov vo výrobe odstránením potenciálnych chýb
Zefektívnenie procesov prostredníctvom vzdialenej spolupráce zamestnancov
Zníženie nákladov a uhlíkovej stopy

Smart okuliare v službách jadrovej energetiky

Dodávané riešenie je zamerané najmä na servisnú oblasť, ktorá zahŕňa kontroly, pochôdzky, online komunikáciu a dokumentáciu stavu súvisiacu s prevádzkou a údržbou technológií v jadrových elektrárňach. V zložitom prostredí technológie jadrových elektrární (hluk, zložité potrubné a káblové trasy) môžu najmodernejšie technológie uľahčiť a zefektívniť úlohy prevádzkovateľov elektrární. Zároveň má veľký význam pre odbornú prípravu nového prevádzkového personálu.

Skupina ČEZ je stabilná energetická skupina, jeden z najväčších ekonomických subjektov v Českej republike a strednej Európe. Dlhodobou víziou Skupiny ČEZ je prinášať inovácie na riešenie energetických potrieb vedúce k vyššej efektívnosti výroby a distribúcie energie a tepla.

Preto sa energetický gigant rozhodol nasadiť smart okuliare v prostredí jadrových elektrární v Temelíne a Dukovanoch, kde sa vyrába tretina elektriny vyrobenej v Českej republike. Čo si od tejto inovácie sľubuje? Predovšetkým vyššiu produktivitu servisných tímov, čo povedie ku skráteniu technologických odstávok, ktoré môžu v týchto elektrárňach znamenať výrazné úspory.

Úspešné testovanie v Temelíne

Spoločnosť AYES navrhla pre spoločnosť ČEZ riešenie, ktoré kombinuje dodávku smart okuliarov (RealWear Navigator™ 500) s vhodným softvérovým riešením (TeamViewer Frontline xAssist pre vzdialenú komunikáciu a TeamViewer Frontline xInspect pre pracovné postupy), doplnené službami na mieru (poradenstvo, školenia, podpora používateľov).

S touto nakonfigurovanou službou Jadrová elektráreň Temelín za jeden mesiac úspešne otestovala proces vzdialenej podpory (prenos zvuku a obrazu z elektrárne do velína bloku), vzdialené zdieľanie dokumentov, fotodokumentáciu a videodokumentáciu, monitorovacie technológie, systém riadenia a overovania procesov či školenie personálu.

V ďalšej fáze testovania overujeme prepojenie s existujúcou mobilnou podporou prevádzky elektrárne. Rozširujeme využitie o úlohy školenia personálu so zameraním na identifikáciu a elimináciu ľudských chýb. Pilotné testovanie odhalilo tiež ďalšie potreby na zabezpečenie pripojenia GSM a WiFi. Riešili sme aj právne otázky, ako napríklad súlad s požadovanými podmienkami kybernetickej bezpečnosti a GDPR.

Každá hodina má cenu zlata

Pre elektráreň Temelín je zapojenie technológie kombinujúcej rozšírenú a asistovanú realitu významným prínosom. “Ak sa nám vďaka nasadeniu smart okuliarov podarí skrátiť napríklad len o hodinu prestoje výrobných blokov alebo riešenie porúch a neštandardných technologických stavov, budeme hovoriť o úsporách minimálne v miliónoch korún,” hovorí Jan Gebelt, špecialista na informačné systémy, a vyzdvihuje niekoľko ďalších funkcionalít: “Ako zvlášť dôležitú vidím bezporuchovú komunikáciu celého systému, ktorú sme si overili mesačným intenzívnym testovaním. Skutočným pomocníkom pri riešení úloh je diaľkové premietanie foto a video dokumentácie alebo inštruktážne zakresľovanie priamo do prenášaného obrazu. Vďaka tejto funkcii môžeme menej skúsených kolegov poslať na úlohu samostatne a rýchlejšie reagovať na vzniknuté situácie.”

Nasadenie smart okuliarov a využitie rozšírenej reality prináša aj možnosť výrazne zefektívniť proces školenia nových zamestnancov prevádzky. Skrátenie času potrebného na zaškolenie a eliminácia potenciálnych chýb vedú k ďalším výrazným časovým a finančným úsporám. Vzhľadom na charakter prostredia je dôležitá aj možnosť umiestniť zariadenie na ochranné prilby a zvukotesné mikrofóny, ktoré prenášajú čistý zvuk aj pri 100 dB okolitého hluku.

Služby, školenia a podporu poskytované spoločnosťou AYES zhrnul zákazník stručne: “Doterajšia podpora je vynikajúca.”

Digitalizácia pre zelenšiu energiu

Používanie smart okuliarov v jadrových elektrárňach predstavuje pre spoločnosť ČEZ významnú etapu zavádzania nových digitálnych technológií, ktorá zapadá do jej plánov na ekologickejšiu výrobu energie. Spoločnosť uvažuje o postupnej expanzii do všetkých oblastí servisných a ďalších činností súvisiacich s prevádzkou jadrových a klasických elektrární a obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike. To umožní spoločnosti ČEZ zjednodušiť prácu servisných technikov a tímov údržby, znížiť nároky na ich fyzické kontrolné činnosti a výrazne zefektívniť tieto procesy. To ide ruka v ruke so znížením nákladov a uhlíkovej stopy, ktoré doteraz znamenali.

“Sme hrdí na to, že sme strategickým partnerom spoločnosti ČEZ v oblasti smart okuliarov a rozšírenej reality v jej významnom projekte digitalizácie. Je to dôkaz, že dokážeme vyhovieť aj zákazníkom s mimoriadne vysokými nárokmi na bezpečnostné aspekty,” povedal obchodný riaditeľ spoločnosti AYES Tomáš Vravko.

„Ak sa nám vďaka nasadeniu smart okuliarov podarí skrátiť čo i len o hodinu prestoje výrobných blokov alebo riešení porúch a neštandardných stavov technológie, budeme rozprávať o úspore minimálne v radoch miliónov korún.“

Jan Gebelt
Špecialista informačných systémov
ČEZ

“Sme hrdí na to, že sme strategickým partnerom spoločnosti ČEZ v oblasti smart okuliarov a rozšírenej reality v jej dôležitom projekte digitalizácie. Je to dôkaz, že dokážeme vyhovieť aj zákazníkom s mimoriadne vysokými nárokmi na bezpečnostné aspekty.”

Tomáš Vravko
Obchodný riaditeľ
Ayes